Openbare Onderzoeken

Hier vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen in het kader van Ruimtelijke Ordening

Aard Periode Meer Informatie document
start/procesnota RUP 03/07/2017 - 31/08/2017

Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan “het gehucht ‘t Hasselt” - bekendmaking van de terinzagelegging van de startnota en procesnota.

link

Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) "Gedeeltelijke herziening BPA zonevreemde bedrijven"

03/11/2017 - 01/01/2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van BREE,

overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009;

brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Gedeeltelijke herziening BPA zonevreemde bedrijven" dd. september 2017, opgesteld door studiebureau Antea Belgium NV, Corda Campus 6, Kempische Steenweg 293 bus 32 te Hasselt bestaande uit:
- Plan bestaande toestand en juridische toestand + orthofoto;
- Grafisch plan;
- Toelichtingsnota;
- Stedenbouwkundige voorschriften;
en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 2 oktober 2017,

op het stadhuis te BREE, Dienst Ruimtelijke Ordening, voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen, namelijk vanaf 03/11/2017 te 9 uur tot en met 01/01/2018 te 17 uur, tijdens de gewone openingsuren.

Al wie omtrent dat plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) van en te 3960 BREE, Vrijthof 10, laten geworden voor het einde van de termijn van terinzagelegging, hetzij uiterlijk op 01/01/2018 te 17 uur.

 

Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) "Gedeeltelijke herziening RUP Centrum Opitter"

03/11/2017 - 01/01/2018

Het College van Burgemeester en Schepenen van BREE,

overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009;

brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Gedeeltelijke herziening RUP Centrum Opitter" dd. september 2017, opgesteld door studiebureau Antea Belgium NV, Corda Campus 6, Kempische Steenweg 293 bus 32 te Hasselt bestaande uit:
- Plan bestaande toestand en juridische toestand + orthofoto;
- Grafisch plan;
- Toelichtingsnota;
- Stedenbouwkundige voorschriften;
en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 2 oktober 2017,

op het stadhuis te BREE, Dienst Ruimtelijke Ordening, voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen, namelijk vanaf 03/11/2017 te 9 uur tot en met 01/01/2018 te 17 uur, tijdens de gewone openingsuren.

Al wie omtrent dat plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) van en te 3960 BREE, Vrijthof 10, laten geworden voor het einde van de termijn van terinzagelegging, hetzij uiterlijk op 01/01/2018 te 17 uur.